Wycena budynków i nieruchomości

Rzeczoznawca Majątkowy

— Rzeczoznawca majątkowy Wycena nieruchomości

Quantum Katarzyna Chełchowska w obszarze usług Rzeczoznawcy Majątkowego / Biegłego Sądowego oferuje wyceny:

 • nieruchomości nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych,
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • prawa użytkowania wieczystego.
Wycena nieruchomości, przedsiębiorstwa
Doradztwo restrukturyzacyjne
Współpraca
Wycena firmy, przedsiębiorstwa
Analiza
Wycena nieruchomości
Kalkulacja
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Strategia

Strefa Klienta

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego.

Jakie dokumenty należy przygotować przed sporządzeniem wyceny nieruchomości?


Lokal mieszkalny

(nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)


 • aktualny odpis z księgi wieczystej – do uzyskania w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal – do uzyskania w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym;
 •  w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.In. Orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.;

W przypadku rynku pierwotnego, dodatkowo:

 • kopia pozwolenia na budowę – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • rozkład funkcjonalny lokalu – ksero z dokumentacji technicznej – do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Lokal użytkowy


 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych;
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal – do uzyskania w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu);
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. Orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomość gruntowa zabudowana


 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków – do uzyskania we właściwym urzędzie miasta lub starostwie powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym urzędzie miasta lub w gminie;
 • pozwolenie na budowę;
 •  pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. Orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomość gruntowa


 • aktualny odpis księgi wieczystej – do uzyskania w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych;
 • akt notarialny, lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza – do uzyskania we właściwym urzędzie miasta lub starostwie powiatowym;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy – do uzyskania we właściwym urzędzie miasta lub w gminie;
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. Orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomości nietypowe


 • lista dokumentów będzie określona bezpośrednio z klientem na podstawie oględzin nieruchomości i określenia przedmiotu, celu i zakresu wyceny.

— Wycena nieruchomości cennik Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności od:

 • rodzaju nieruchomości i jej części składowych, sytuacji prawnej;
 • terminu realizacji;
 • kosztu dojazdu oraz innych dodatkowych opłat związanych z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do wyceny.
Kancelaria Quantum
Katarzyna Chełchowska

Dokumenty już gotowe?

Skontaktuj się z licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym w celu sporządzenia profesjonalnej wyceny Twojej nieruchomości:

email: biuro@quantum.waw.pl

telefon: +48 515 546 449

Jakie dokumenty do wyceny nieruchomości