Trzy warianty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1) Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami

Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgodny na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Układ nawiązuje do rozwiązań restrukturyzacyjnych.

2) Postępowanie upadłościowe konsumenta na zasadach ogólnych bądź uproszczonych.

Sąd skieruję wniosek do rozpoznania w postępowaniu ogólnym, gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Można powiedzieć, że prowadzone jest w stosunku do dłużnika „będącego małym przedsiębiorcą”.

Postępowanie jest:

 • Dłuższe,
 • Bardziej skomplikowane,
 • Droższe.

Etapy postępowania:

 • Zgłaszanie wierzycieli,
 • Tworzenie listy wierzytelności,
 • Zarząd masą upadłości,
 • Likwidacja masy upadłości pod nadzorem sędziego komisarza,
 • Tworzenie i wykonywanie planu podziału,
 • Czynności zmierzające do oddłużenia.

3) Postępowanie uproszczone:

Jest odpowiednie w stosunku do osób, które posiadają niewielu wierzycieli i nie mają majątku o znacznych rozmiarach. Sąd nie wyznacza sędziego-komisarza, a całość postępowania spoczywa na syndyku.

Postępowanie jest:

 • Krótsze,
 • Tańsze,
 • Prostsze.

Etapy postępowania:

 • Zgłaszanie wierzytelności,
 • Likwidacja masy upadłości samodzielnie przez syndyka,
 • Czynności zmierzające do oddłużenia.
 • Sąd ocenia do jakiego postępowania zostanie skierowany wniosek dłużnika.
Przewiń do góry